HIV/AIDS u okviru milenijumskih razvojnih ciljeva


WHO najmanja.jpg

Milenijumski razvojni ciljevi (Millennium Development Goals –MDGs), kojih ukupno ima osam, imaju za cilj da odgovore na glavne izazove razvoja u svetu koje treba postići do 2015 godine.

Milenijumski ciljevi

Na Milenijumskom Samitu UN 2000 godine, na kojem su se lideri iz bogatih i siromašnih zemalja obavezali, na najvišem političkom nivou, da ostvare zacrtane ciljeve potpisavši Milenijumsku deklaraciju (usvojena od strane 189 zemalja a potpisana od strane 147 šefova država), borba protiv HIV/AIDS dobila je globalnu potporu.

 

Šesti milenijumski cilj: Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih bolesti

Šesti milenijumski cilj

 

Mada odvojen kao poseban cilj, neophodno je istaći povezanost borbe protiv AIDS-a sa mnogim drugum ciljevima, uključujući i one koji se odnose na smanjenje siromaštva, poboljšanje zdravlja i ishrane dece i majki, unapređenje osnovnog obrazovanja kao i kontrolu drugih zaraznih bolesti.

 

U sklopu generalnog cilja može se prepoznati više bitnih aspekata koji zajedno doprinose ostarenju napora da se borba protiv HIV/AIDS-a učini delotvornom.  Jedan od takvih aspekata je i zaustavljanje i obaranje stope širenja HIV/AIDS-a.  Analizirajući ovog aspekt možemo zaključiti da se, posebno u zadnje dve godine oseća smanjenje stope širenja HIV/AIDS-a. Drugi bitan deo ovog cilja je i prevalencija među mladima uzrasta od 15-24 godine. Na pitanje zbog čega je akcenat na mladima nije teško odgovoriti ukoliko se obrati pažnja na konstantno uvećanje njihovog broja u ukupnom procentu novoinficiranih.  Pored toga ističu se kao bitne pretpostavke i  uvećanje nivoa znanja mladih o HIV/AIDS-u kao i naglašavanje važnosti upotrebe kondoma posebno kod visokorizičnog seksualnog odnosa.

 

2010 godina je obeležena kao momenat kada bi trebalo da se univerzalni pristup tretmanu za sve kojima je ona potrebna pretvori u stvarnost.  Procentualno uvećati broj korisnika antivirusne terapije sa naprednim stanjem HIV infekcije izgleda kao dobar put ka smanjenju stope smrtnosti usled AIDS-a.

 

Na žalost, nije HIV jedini problem koji potresa čovečanstvo, te pored ovog virusa u sklopu šestog milenijumskog  cilja posebni akcenat se stavlja i na malariju i tuberkolozu.

 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) zajedno sa UNAIDS-om pomaže državama da HIV/AIDS stave u središte svojih nacionalnih razvojnih tendencija, izgradnju kapaciteta na svim nivoima vlasti i građanskog društva kako bi odgovor na epidemije bio efikasan i kako bi se ljudska prava ljudi koji žive sa AIDS-om zaštitili i osvarili.

HIV/AIDS je nesumljivo svetski problem koji nedvosmisleno zahteva napore svih država da kroz znanje, resurse i primere najbolje prakse ostvare ovaj važan cilj na globalom nivou- učiniti HIV/AIDS jednim problemom manje od 2015 godine.

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.