Saopštenje za štampu povodom presude Evropskog suda


Pravda.jpg

Evropski sud za ljudska prava 13. marta 2007. doneo prvu presudu protiv  Republike Srbije, kojom se ona obavezuje da isplati nadoknadu oštećenoj strani.Prema njoj, država je dužna da oštećenoj isplati 15.000 evra na ime nematerijalne štete, kao i sudske troškove od 4.350 evra.

Prva presuda suda u Strazburu protiv Srbije doneta je u slučaju Matijašević ali ovo je prva presuda kojom se država obavezuje da isplati novčanu kaznu.

   Ono što je u ovom slučaju interesantno za Q-Club, organizaciju koja radi na zaštiti prava osoba koje žive sa HIV -om je da se presuda tiče žalbe V.A.M., koju je zastupao YUKOM, na dužinu i nepravednost procedure za razvod braka i starateljstvo nad detetom iz braka, čime je osam godina sprečena da viđa dete jer je zaražena HIV-om.

   Reč je povredi Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koju je naša država ratifikovala 2004.god. Konkretno, o povredi člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), člana 6 i 13 (pravo na pravično suđenje i pravo na delotvorni pravni lek).

   Presudom je samo potvrđeno ono na šta već dugo ukazuju naše organizacije. Jedan od najvećih problema osoba koje žive sa HIV/AIDS-om je postojanje ogromne stigme i diskriminacije u društvu, kako među pojedincima a pogotovo od strane državnih institucija, pravosuđa, centara za socijalni rad, zdravstvene zaštite.

   Kroz rad naših službi pravne pomoći imali smo  identične slučajeve, kada se HIV uzima kao osnov zbog koga se dete oduzima od majke ili čak slučajeve posrednog diskriminisanja kada se majci ne dozvoljava da vidi dete preko 7 godina zbog toga što je njena sestra HIV pozitivna.

   Pre svega, smatramo da je problem u još uvek niskoj svesti u društvu, pa i od strane sudija, lekara i stručnjaka drugih institucija, o putevima prenosa HIV-a i mogućnostima za socijalni kontakt osoba koje žive sa HIV-om.

   Značaj ovakve odluke Evropskog suda za ljudska prava, nije samo u rešavanju ovog pojedinačnog slučaja. Verujemo da će se ova odluka odraziti pre svega na poboljšanje prakse, barem, naših sudova i centara za socijalni rad kada odlučuju o starateljstvu na detetom u odnosu na HIV pozitivan status, koji se do sada često uzimao kao osnov za nejednak tretman. Takođe, nadamo se da će ova presuda ohrabriti druge sa sličnim problemima i uticati na smanjivanje stigme prema osobama koje žive sa HIV -om.

 

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: